Privacy

FysioFaster hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioFaster houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • FysioFaster verwerkt bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het stellen van paramedische diagnose en verlenen van gezondheidszorg (onderzoek en behandeling) en de declaratie hiervan.
 • FysioFaster zal alle verkregen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn is verlopen of de toestemming is ingetrokken. Uitzondering hier op zijn situaties waarin er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.
 • Er is een wettelijke bewaartermijn van het paramedisch dossier van 15 jaar en van de financiële administratie van 7 jaar.Als FysioFaster zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.e-mail: noofeletln.retsafoisyfnull@oolemmarm: 0164-612274