Cliëntenraad FysioFaster

Cliëntenraad FysioFaster

De cliëntenraad (CR) is het medezeggenschapsorgaan voor de cliënten en als zodanig gesprekspartner van de Directie. De CR geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de zorgverlening raken. Daarbij gaat het o.a. over de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid, de klantbejegening en de informatievoorziening. Ook spreekt de CR met de Directie over patiënt-tevredenheidsonderzoeken en in algemene zin over de klachtenbehandeling.

Individuele klachten

De CR richt zich op de gemeenschappelijke belangen en niet op individuele belangen en klachten. Voor klachten moet men zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

Bereikbaarheid CR

De CR staat uiteraard open voor input. Hebt u opmerkingen en/of suggesties over de zorgverlening bij FysioFaster dan kunt u die kenbaar maken via het e-mailadres: ln.retsafoisyfnull@daarnetneilc

jaarverslag clientenraad 2023