Betalingsvoorwaarden.

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/client of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer er in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/client in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patient/client een machtiging is verleend tot bank-giro-incasso dan wel een ondertekende accept- betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/client in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

Zodra de patient/client in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien een patiënt/client in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- alles exclusief omzetbelasting.

Medicas Betalingsvoorwaarden